Kontakt

Radio Ostrowiec
al. 3 Maja 17 (w Galerii Łysica)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
redakcja@radioostrowiec.pl
tel. (0-41) 266-22-66


Formularz kontaktowy

   

  Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji DLF INVEST sp. z o.o.  –Nadawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

  1) NAZWA PROGRAMU: RADIO OSTROWIEC
  2) nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; DLF INVEST sp. z o.o.
  KRS 398341
  2a)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy; Zarząd:
  Filip Lichota
  – Prezes Zarządu
  Michał Lichota
  – Wiceprezes Zarządu
  3) adres jego siedziby; 27-423 Bałtów, Bałtów 7
  4) dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej. al. 3 Maja 17 (Galeria Łysica)
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  redakcja@radioostrowiec.pl
  www.radioostrowiec.pl/
  1a.   Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw (…)

  4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy – w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

  Filip Lichota – 50% udziałów

  Michał Lichota – 50% udziałów

  1b.   Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535). Filip Lichota

  Michał Lichota

  1c. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism nie dotyczy
  1d.usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275). nie dotyczy
  • DLF INVEST sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolite Polskiej
  • Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z/s Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa https://www.gov.pl/web/krrit

  Podziel się