Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu  „Aktywny Samorząd” – Moduł I i Moduł II w roku 2021. 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną 

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopnieniem niepełnosprawności, a głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Formy i zakres udzielanej pomocy;

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie
   informacyjnym 
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

Zadania dla poszczególnych obszarów: 

 1. Obszar A– likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym
  albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym
  albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu słuchu);
 1. Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie
  informacyjnym:
 • Zadanie 1– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
  oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
  oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
  oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku
  życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
  elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem
  niepełnosprawności);

 

 1. Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem
  niepełnosprawności);
 • Zadanie 3– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
  rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5– pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
  oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem
  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie
  przedmiotu dofinansowania);

 

 1. Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
  niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Moduł II skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program obejmuje dofinansowanie kosztów nauki (czesne + dodatek na pokrycie kosztów kształcenia) na poziomie wyższym tj. edukacji w szkole policealnej,
w kolegium, w szkole wyższej. 

Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (adresowana do osób
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi).

 Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.

Termin Opis
01.03.2021 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021
31.05.2021 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2021 r.)
31.08.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
10.10.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
31.08.2022 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone