Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW ANTENOWYCH
organizowanych przez Radio Ostrowiec
obowiązuje od 5.06.2017 r.

I. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wszystkich konkursów organizowanych na antenie „Radia Ostrowiec” zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego dla których nie powołano odrębnych regulaminów.
 2. Wyłącznym organizatorem konkursów antenowych „Radia Ostrowiec” jest Radio Ostrowiec z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Al. 3 Maja 17 (Galeria Łysica), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 266-22-66.
 3. Konkursy antenowe przeznaczone są dla osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i są ograniczone technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego.
 4. W konkursach antenowych nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników „Radia Ostrowiec”, a także pracownicy podmiotów będących fundatorami nagród w konkursach antenowych organizowanych przez „Radio Ostrowiec”

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.

 1. W celu wzięcia udziału w konkursach antenowych „Radia Ostrowiec” należy spełnić warunki określone każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie „Radia Ostrowiec”.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach antenowych „Radia Ostrowiec” wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody.
 3. Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane są każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję „Radia Ostrowiec”.
 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca (miejscowości, miasta) zamieszkania.
 5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim współpracującą. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni dziennikarzowi prowadzącemu konkurs lub osobie z nim współpracującej imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Zwycięzcą konkursu antenowego „Radia Ostrowiec” nie może zostać osoba, która w okresie 30 dni poprzedzającego konkurs otrzymała nagrodę w innym konkursie organizowanym przez Radio Ostrowiec.
 7. „Radio Ostrowiec” nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na inne.
 8. „Radio Ostrowiec” nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

III. Warunki Odbioru nagród.

 1. Zwycięzcy konkursów zobowiązani do odbioru nagród:
  a. nagrody rzeczowe – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody
  b. bilety, zaproszenia, wejściówki – w terminie do 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, jednak nie później niż na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczą.
 2. Nagrody wydawane są w siedzibie „Radia Ostrowiec” w godz. 10:00 – 16:00, bądź w innym miejscu wskazanym przez „Radio Ostrowiec”.
 3. Nagrody odbierane są w siedzibie „Radia Ostrowiec” osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę. W wyjątkowych sytuacjach nagrody mogą zostać przesłane pocztą. „Radio Ostrowiec” nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nie dostarczone z winy laureata konkursu (np. podanie błędnych danych, odmowa przyjęcia przesyłki, itp.) lub z winy poczty/kuriera.
 4. „Radio Ostrowiec” przed wydaniem nagrody zweryfikuje poprawność danych laureata (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego) podanych przez zwycięzcę dziennikarzowi prowadzącemu konkurs. W przypadku odmowy podania danych, bądź podania błędnych danych nagroda nie zostanie wydana.
 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody służy „Radiu Ostrowiec” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do umów zawartych pomiędzy „Radiem Ostrowiec”, a fundatorem nagród.
 6. W przypadku gdy nagrodami są bilety, zaproszenia, wejściówki – nieodebranie ich najpóźniej na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia (imprezy, spotkania, projekcji, koncertu, meczu) prawo do nagrody służy „Radiu Ostrowiec” lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Ostrowiec”, a fundatorem nagród.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. „Radio Ostrowiec” zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji danego konkursu.
 2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 3. „Radio Ostrowiec” ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
 4. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych, pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
 6. „Radio Ostrowiec” przetwarza dane osobowe uczestników konkursów wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami.
 7. „Radio Ostrowiec” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach telefonicznych, e-mailowych, SMS-owych z winy uczestników lub operatorów.
 8. „Radio Ostrowiec” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.
 9. Odpowiedzialność określona w pkt. 8. ciąży na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez „Radio Ostrowiec” lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
 10. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt. 8. bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.
 11. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 2000 zł zwycięzca zobowiązany jest wpłacić DLF Invest Sp. z o.o, wydawcy „Radia Ostrowiec” (jako płatnikowi) zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.
 12. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu dotyczącego danego konkursu z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy regulaminu danego konkursu.
 13. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.radioostrowiec.pl

REGULAMIN WYSYŁANIA WIADOMOŚCI SMS
do Radia Ostrowiec na bramkę pozdrowieniową

Regulamin SMS

REGULAMIN WYSYŁANIA WIADOMOŚCI SMS
do Radia Ostrowiec – konkurs lody

Regulamin SMS Lody