PCPR z pomocą dla niepełnosprawnych na czas epidemii

Na pomoc finansową w związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami liczyć mogą niepełnosprawni, którzy utracili w okresie od 9 marca do 4 września możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Ze świadczenia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a realizują je Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Barbara Cudzik, dyrektor PCPR w Ostrowcu wyjaśnia, że za placówkę rehabilitacyjną są placówki, w których wsparcie udzielane jest w sposób ciągły, tzn. przez 5 dni w tygodniu i co najmniej przez 10 miesięcy w roku. – Należy za nie uważać warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy i dzienne domy pomocy społecznej, które funkcjonują w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Z pomocy mogą skorzystać także osoby pełnoletnie do 25 roku życia, które są uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami ministra edukacji narodowej. Dotyczy to zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Pomocą objęte są również wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych w wieku od 18-24 lat.

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie może być przyznawane na okres 3 miesięcy, ale nie otrzyma go rodzic lub opiekun jeżeli korzystał z tzw. zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez ZUS.
Wnioski można składać – nie później niż do 4 września – przez System Obsługi Wsparcia PEFRON. Nie wymaga on posiadania profilu zaufanego, a ni podpisu elektronicznego. Dostępny jest na stronie internetowej PEFRONu w zakładce MODUŁ III oraz na stronie internetowej ostrowieckiego PCPRu. Można go też przesłać pocztą na adres PCPR lub wrzucić do urny przed budynkiem instytucji.
Szczegółowa informacja o wsparciu, a także wniosek i załączniki są dostępne także na stronie internetowej starostwa powiatowego w zakładce Ważne wiadomości.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia