Gotowy jest harmonogram ogłaszania konkursów na projekty unijne w województwie świętokrzyskim

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 przyjął (w środę 15 marca) zarząd województwa świętokrzyskiego.
Zawiera on informacje o terminach naborów, typach projektów i wnioskodawców, kwocie przewidzianej do dofinansowania poszczególnych działań oraz o trybie naboru. Realizacja unijnego programu rozpocznie się od tzw. projektów miękkich.
– Jako pierwszy zostanie ogłoszony nabór w części społecznej programu regionalnego z obszaru aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy z Priorytetu 10 Aktywni na rynku pracy. Zaraz potem ruszą kolejne nabory, m.in. dotyczące wsparcia osób młodych na regionalnym rynku pracy, rozwoju szkolnictwa branżowego i edukacji przedszkolnej, wsparcia przedsiębiorstw za pośrednictwem instrumentów finansowych oraz gospodarowania zasobami wody i przeciwdziałania klęskom żywiołowym – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.
Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oznacza niemal 1,5 mld euro, czyli ok. 7 mld zł dla regionu. Do Komisji Europejskiej zostały wysłane pierwsze kryteria wyboru projektów, zostaną one przedstawione 30 marca podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego program unijny.

/joge/

Ważne wydarzenia