Czego nie chce widzieć burmistrz, a co ukrywa prezes Świtu Ćmielów

Nagrody – nie wiadomo dla kogo – ale wiadomo, że przyznawane według uznania zarządu Klubu Świt Ćmielów. Gmina daje dotację z pieniędzy mieszkańców, ale nie jest zainteresowana jak te pieniądze są wydawane, bo 'za prowadzenie gospodarki finansowej stowarzyszenia odpowiada zarząd, a nie burmistrz’ – tak można streścić odpowiedzi zarządu Klubu i burmistrz Ćmielowa na pytania Radia Ostrowiec

Wracamy do sprawy Miejskiego Klubu Świt w Ćmielowie. Jak informowaliśmy, w ciągu niespełna pół roku (do końca czerwca) obecny zarząd klubu wydał ponad 80 proc. dotacji z publicznych pieniędzy przyznanych przez gminę i praktycznie nie ma środków na dalszą działalność. Ze 115 tysięcy złotych prawie 34 tysiące złotych poszło w tym czasie na nagrody.
27 czerwca wniosek o sprawdzenie, czy wydatkowanie środków w Klubie nie narusza ustawy o dyscyplinie finansów publicznych zwróciła się na sesji Rady Gminy Jolanta Madioury, przewodnicząca Rady Osiedla nr 2 w Ćmielowie. Była to konsekwencja nagle zwołanego przez MKS Ćmielów poprzez facebooka zebrania wszystkich członków Stowarzyszenia w związku z 'trudną’ sytuacją klubu.
Okazało się, że mimo iż w tym roku klub otrzymał z gminy zdecydowanie większą dotację niż w roku ubiegłym to większość pieniędzy została wydana i przyszłość klubu stanęła pod znakiem zapytania. Przypomnijmy, że w roku 2018 dotacja wynosiła 85 tys., a w tym 115 tys. zł.
Po nagłośnieniu sprawy przez Radio Ostrowiec burmistrz Joanna Suska zleciła kontrolę wydatkowania dotacji, a ta – wykonana przez urzędników z gminy – nie wykazała nieprawidłowości. Ale nie odpowiedziała na zasadnicze pytania, na przykład na jakiej zasadzie i komu przyznawane były nagrody.
W protokole brak informacji, dlaczego to Świt Ćmielów płaci za monitorowanie obiektu kiedy jego właścicielem jest gmina, z czego wynika fakt wydania ponad 80 tysięcy zł w ciągu 5 miesięcy, co stanowi około 80 proc. dotacji z gminy. Nie ma dokumentów potwierdzających wydatki. Z protokołu wynika, że decyzje o przyznaniu nagród potwierdzały przyjęte przez zarząd uchwały, ale nie wiadomo w oparciu o jakie kryteria. Dlaczego raz wynosiły niecałe 2 tysiące, innym aż 9 tysięcy zł.
Wątpliwości co do rzetelności protokołu budzi fakt, że komisja kontrolująca nie zakwestionowała wydatków zarządu klubu, których nie obejmowała dotacja z gminy. Chodzi np. o ochronę podczas meczów. W kosztorysie wydatków, który jest załącznikiem umowy z gminą w tej pozycji jest wpisane – 0. Tymczasem w protokole z kontroli widnieją faktury na ochronę na kilkaset złotych.
Kolejna rzecz, umowa gminy z klubem mówi o możliwości przesunięć między pozycjami kosztorysu do 10 proc. wartości zadania bez podpisywania aneksu. Większe przesunięcia wymagają zawarcia pisemnego aneksu. Tymczasem, choćby w pozycji 'koszty przygotowania boisk’ figuruje kwota 700 zł, a wydano ponad 1500 zł – co wynika z protokołu. Aneksów brak.
Pytania budzi pozycja 'koszty zabezpieczenia stadionu’, w którą zarząd klubu wpisał 2800 zł. Co to za koszty – skoro w protokole osobno wykazane są opłaty za utrzymanie boisk i osobno za monitoring.
Kontrola nie zakończyła się wnioskami, które oceniłyby sposób i prawidłowość dysponowania publicznymi pieniędzmi, a sam protokół jest dosyć chaotycznym wykazem faktur i rachunków. Mimo to burmistrz Joanna Suska przyjęła go bez zastrzeżeń.
Ani burmistrz Suska ani Wioletta Rogala – Mazur, prezes Stowarzyszenia MKS Świt nie chciały odpowiedzieć na nasze pytania dotyczące tej sprawy. Zażądały ich na piśmie.
Na – w sumie – kilkanaście pytań w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi. Nie otrzymaliśmy także dokumentów – uchwał i protokołów zarządu o nagrodach, czy umowy z gminą dotyczącej płacenia przez klub za monitoring. O tych ostatnich nie wspomina umowa na użyczenie obiektu z 2013 roku, na którą powołuje się Wioletta Rogala – Mazur w odpowiedzi na nasze pytania. Informuje też o 'ustaleniach z właścicielem obiektu’. Na piśmie tych ustaleń nie ma. Wczoraj Wioletta Rogala – Mazur telefonicznie poproszona przez naszego dziennikarza Marcina Szymańskiego o uzupełnienie odpowiedzi o uchwały dotyczące nagród – stwierdziła, że wszystko zawarła w piśmie do radia i rzuciła słuchawką.
Prezes Świtu pytaliśmy o kryteria przyznawania nagród i oczekiwaliśmy dokumentów potwierdzających ich przyznanie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nagrody finansowe przyznawane są decyzją zarządu i mają charakter motywacyjny. 'Nigdy nie były przyznawane w oparciu o terminarz rozgrywek spotkań rozegranych jak i nie rozegranych – czytamy w odpowiedzi. I dalej, że nagrody przyznawane są na podstawie protokołów z posiedzeń zarządu i podjętej każdorazowo uchwale.
To ewidentny brak transparentności. Poprzedni zarząd klubu Świt wypłacał nagrody określone w uchwale, zawierającej kryteria przyznania nagród – 1600 zł dla drużyny za wygrany mecz, 800 za zremisowany. Teraz nie wiadomo kto i za co te nagrody dostawał. W ubiegłym roku poprzedni zarząd na nagrody w całym roku przeznaczył około 25 tys. W tegorocznym kosztorysie wpisane jest prawie 50 tys.
Szereg pytań dotyczących sposobu gospodarowania dotacją z gminy przez zarząd klubu i tych, dotyczących przyszłości klubu z 70-letnią tradycją burmistrz Joanna Suska w skrócie zamknęła w odpowiedzi: 'Za prowadzenie gospodarki finansowej stowarzyszenia odpowiada zarząd stowarzyszenia, a nie burmistrz Ćmielowa’. I po raz kolejny odpowiada nam, że kontrola z urzędu nie wykazała nieprawidłowości.
Przypomnijmy, że obecnie prezesem klubu jest Wioletta Rogala – Mazur, dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie, wiceprezesem Paweł Ozimkiewicz, pracujący w Biurze Reklamy Radia Rekord, sekretarzem Wojciech Stachurski, emerytowany policjant, obecny dyrektor Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.
W czerwcu z zarządu zrezygnowali Paweł Sinek oraz Artur Kudelski.
Obecny zarząd działa od lutego tego roku.
Po raz kolejny wystąpimy do burmistrz i zarządu klubu z żądaniem ujawnienia dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
A poniżej prezentujemy pytania, jakie zadaliśmy i odpowiedzi burmistrz oraz prezes Świtu.
/joge, marsz/

Pytania skierowane do burmistrz Ćmielowa Joanny Suski

1. Czy nie budzi Pani wątpliwości sposób gospodarowania dotacją przez Zarząd Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy w Ćmielowie, który w ciągu 6 miesięcy wydał ze 115 tys. zł ponad 80 tys. zł?
2. Czy podpisując umowę na przyznanie dotacji Stowarzyszeniu zaakceptowała Pani kosztorys wydatków, który powinien być załączony do wniosku o jej przyznanie w konkursie oraz harmonogram wypłat?
3. Jeśli tak, to czy nie dostrzegła Pani, że w połowie roku Klubowi może zabraknąć pieniędzy?
4. Dlaczego to Klub płaci za monitorowanie obiektu stadionu i budynków skoro właścicielem jest gmina? Dotyczy to także kosztów opłat za media i przygotowania boisk. Komu Klub płaci za przygotowanie boisk i monitorowanie. Gminie? Czy jest na to jakaś umowa?
5. Jak oceni Pani wydanie ponad 33 tys. zł na nagrody w ciągu czterech miesięcy podczas gdy w poprzednim roku były zarząd wydał ok. 25 tys. zł przez cały rok?
6. Dlaczego zwróciła się Pani do byłej prezes Jolanty Mularskiej o powrót do Zarządu Klubu już po żądaniu jego skontrolowania i upublicznieniu informacji o trudnej sytuacji Klubu i czy deklarowała Pani w rozmowie z nią, że zwróci się do radnych o dodatkowe ok. 30 tys. zł na Klub?
7. Napisała Pani w oświadczeniu załączonym do protokołu z kontroli, że „sprawę uważa za wyjaśnioną”. Co to oznacza? Czy fakt, że akceptuje Pani taki sposób gospodarowania publicznymi pieniędzmi?
8. Miejski Klub Sportowy Świt ma niemal 70 – letnią tradycję. Obecnie zawodnicy w większości odeszli do innych klubów, nie ma pieniędzy na dalsze prowadzenie drużyny. Co Pani jako burmistrz Ćmielowa zamierza zrobić w tej sytuacji?
9. Czy obecny zarząd Klubu ma Pani pełne zaufanie i poparcie? Czy zamierza Pani z budżetu gminy dalej dofinansowywać jego działalność pod władzami obecnego Zarządu?

Odpowiedzi jakie otrzymaliśmy


Pytania jakie skierowaliśmy do prezes Miejskiego Klubu „Świt” z Ćmielowa

1. Na jakich zasadach przyznawane były w Klubie nagrody finansowe?
2. Za co konkretnie przyznawane były nagrody finansowe, i czy otrzymywali je tylko zawodnicy?
3. Czy jest regulamin przyznawania nagród bądź uchwała regulująca ich przyznawanie?
4. Dlaczego jedne uchwały dotyczące przyznania nagród podejmowane były przed meczami, np. uchwała z 5 marca, kiedy pierwszy mecz rozegrany został dopiero 17 marca. Inne podejmowane były po jednym, a jeszcze inne uchwały po kilku meczach?
5. Dlaczego ilość uchwał na podstawie, których przyznawano nagrody nie pokrywa się z ilością spotkań rozgrywanych przez klub Świt (6 uchwał, 15 spotkań).
6. Czy od nagród zostały odprowadzone podatki – nic o tym nie ma w protokole po kontroli?
7. Dlaczego tak znacząco wzrosły koszty transportu. Za cały ubiegły rok wynosiły ok. 12 tys., teraz za zaledwie cztery miesiące wyniosły ponad 8 tys.?
8. Czy jedna z grup młodzieżowych w Klubie została rozwiązana? Jeśli tak, to dlaczego?
9. Czy Zbigniew Chlewicki złożył rezygnację z pracy w Zarządzie Klubu?
10. Czy Klub ma podpisane kontrakty z zawodnikami, jeśli tak to z iloma?
11. Czy w kolejnej – jesiennej rundzie rozgrywek zawodnicy w dalszym ciągu będą otrzymywać nagrody finansowe?
12. Czy Stowarzyszenie zamierza wystąpić o dotacje, czy dofinansowanie działalności do samorządu Ćmielowa?
13. Jak Zarząd zamierza prowadzić Klub skoro wydał już 80 proc. budżetu. Jakie widzi możliwości dalszego finansowania działalności?
14. Czy brany jest pod uwagę wariant nie wzięcia udziału w rozgrywkach, a w ostatecznym wariancie likwidacja drużyny?
15. Proszę o udostępnienie wszystkich uchwał, dotyczących przyznawania nagród finansowych (ze względu na ochronę danych osobowych jeśli są tam nazwiska można je zamazać)
16. Proszę o regulamin przyznawania nagród (jeśli taki jest) lub o dokument regulujący zasady ich przyznawania.
17. Proszę o umowę dotyczącą opłat za monitorowanie obiektu stadionu oraz utrzymanie boisk. Z kim jest zawarta? Dlaczego opłaty wnosi Stowarzyszenie skoro gmina jest właścicielem obiektu? Czy jest jakaś rejestrowana umowa z gminą?

Odpowiedzi jakie otrzymaliśmy

Ważne wydarzenia