Tydzień mediacji w Opatowie

W Sądzie Rejonowym w Opatowie można skorzystać z bezpłatnej pomocy mediatora sądowego. Pierwszy dyżur odbędzie się 19 listopada w godz. od 10:00 do 14:00.

Kolejne dyżury zaplanowano 7 i 10 grudnia w godz. 13:00 – 15:00 oraz 17 grudnia od 10:00 do 15:00.
Podczas dyżurów mediatora będzie można uzyskać informacje na temat mediacji jako formy rozwiązania sporu, procedury obowiązującej we wszystkich rodzajach sporów i kosztów mediacji.
Mediacja polega na przeprowadzeniu pozasądowego postępowania w sprawach, w których moż­liwe jest zawarcie ugody między stronami przez bezstronnego mediatora.
Mediacja jest szybsza i tańsza w porównaniu do procesu cywilnego. W sprawach karnych jest bezpłatna.
Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc wyroku sądowego.
/joge/

Ważne wydarzenia