Nowy szlak rowerowy – weź udział w konkursie

wikimedia.org

W czerwcu tego roku 9 gmin z powiatów ostrowieckiego i lipskiego, wchodzących w skład „Krzemiennego Kręgu” połączy sieć szlaków rowerowych o długości 1200 km.
Inwestycja o wartości 300 tysięcy złotych finansuje Lokalna Grupa Działania. Szlaki są już wytaczane, będą oznakowane, wyposażone w wiaty turystyczne i samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Powstaje mapa, specjalna strona internetowa i aplikacja. Ale szlak nie ma jeszcze nazwy. Dlatego we współpracy z Radiem Ostrowiec Krzemienny Krąg zaprasza – nie tylko miłośników dwóch kółek – do konkursu. – Chcielibyśmy, by słuchacze Radia Ostrowiec pomogli nam w nazwaniu szlaku – mówi Jarosław Kuba, prezes LGD „Krzemienny Krąg”.
Dodaje, że przebiega on przez 9 gmin w związku z czym nazwa powinna być uniwersalna. – Raczej nie powinna się odnosić do pojedynczych zabytków, czy ciekawych miejsc, które można znaleźć w każdej gminie, a odwoływać się do do jakichś walorów turystycznych, historycznych, przyrodniczych, czy krajobrazowych naszego subregionu – tłumaczy prezes Kuba.
Od dziś do 26 lutego propozycje nazwy szlaku można wysyłać na e:mail: konkursrowerowy@krzemiennykrag.info
Autor zwycięskiej nazwy, którą wyłoni Kapituła konkursu oraz zdobywcy 2 i 3 miejsca oraz 7-miu kolejnych wyróżnionych – otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 5 marca na antenie Radia Ostrowiec oraz podana na stronie internetowej LGD „Krzemienny Krąg”.
Regulamin konkursu od dziś (poniedziałek 19 lutego) jest dostępny na stronie stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” www.krzemiennykrag.info, podajemy go także poniżej.

REGULAMIN KONKURSU na nazwę szlaku rowerowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” KRS: 0000313678, NIP: 661-232-01-01 REGON: 260257453 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Patronem medialnym Konkursu są: Radio Ostrowiec, Lokalna.Tv, Gazeta Ostrowiecka.
3. Czas trwania Konkursu: od dnia 19 lutego do dnia 26 lutego 2018 r. od godziny 8.00 do godziny 20.00.
4. Celem konkursu jest zaproponowanie najlepszej nazwy dla sieci międzygminnych szlaków rowerowych łączących wszystkie gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, a także promocja oraz reklama tych szlaków.
5. Autor zwycięskiej nazwy, wybrany przez Kapitułę Konkursu, zostanie uhonorowany atrakcyjną rzeczową nagrodą główną, a pozostali zwycięzcy świadczeniami wymienionymi w dalszej części Regulaminu.
6. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.krzemiennykrag.pl

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Jedna osoba może przesłać jedną propozycję nazwy dla szlaku rowerowego. Przy proponowaniu nazwy należy wziąć pod uwagę fakt, iż będzie to szlak łączący 9 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”.
2. Propozycje należy wysłać mailem na adres: konkursrowerowy@krzemiennykrag.info Temat wiadomości: KONKURS NA NAZWĘ SZLAKU ROWEROWEGO.
3. W e-mailu zgłoszeniowym powinno znaleźć się imię i nazwisko autora, miejscowość oraz telefon kontaktowy.
4. Uczestnik konkursu w odpowiedzi na zgłoszenie otrzyma email zwrotny potwierdzający udział w Konkursie.
5. Wysłanie proponowanej nazwy jest równoznaczne z oświadczeniem, że osobie zgłaszającej je przysługuje do nich całość praw autorskich oraz, że nie naruszają praw osób trzecich oraz nie były nigdzie publikowane, nie brały udziału w żadnym innym konkursie, ani nie stanowią zastrzeżonego znaku towarowego.
6. Wysłanie propozycji nazwy przez uczestnika Konkursu oznacza, w związku
z możliwością publikacji 10 najciekawszych nazw na stronie www.krzemiennykrag.pl, udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie
z przedmiotowej nazwy przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet,
w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie w Serwisie, wprowadzenie
do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie.
7. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody – majątkowych praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie i nagrodzonych nazw, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, a nagrodzony uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa do nazwy na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji obejmujących: (i) utrwalanie
i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wtym w formie zapisu na nośnikach informacji (CD-ROM, DVD, Blu-ray, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne itp.), a także w jakikolwiek inny możliwy sposób, niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych, (ii) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, sieci multimedialnych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych; (iii) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, (iv) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt (iii) – publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wystawienie, w tym w ramach nadania przewodowego i bezprzewodowego we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, w tym w systemie real audio, a także za pośrednictwem telefonii oraz telewizji cyfrowej, rozsyłanie przez RDS i DAB, a także wykorzystanie w mediach interaktywnych oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp utworu w miejscu i/lub w czasie przez siebie wybranym; (v) wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu, w tym reklamy (promocji, informacji) zewnętrznej, prasowej, kinowej, jak też realizowanej poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, w systemie real audio, w telefonii oraz telewizji cyfrowej, przez RDS i DAB oraz w mediach interaktywnych. Ponadto nagrodzony uczestnik przenosi na KZN prawo wykonywania zależnych praw autorskich do nagrodzonej nazwy oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie praw, zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora.
8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptują Regulamin w całości i bez zastrzeżeń.
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora na potrzeby organizowanego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.2014r. poz 1182 z późn. zm.). Każdy czyje dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i usuwania. Administratorem danych jest Organizator. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na publikację swoich danych, w tym imienia i nazwiska, jako nagrodzonego w Konkursie.
11. W przypadku zgłoszenia do Konkursu identycznych lub bardzo podobnych propozycji nazw przez Uczestników, zakwalifikowana do Konkursu zostanie tylko ta nazwa, która dotarła do Organizatora jako pierwsza (decyduje data i godzina otrzymania maila).
12. Nadesłane nazwy będą oceniane przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatora i patronów medialnych.
13. Przy ocenie nazw będą brane uwagę: oryginalność, dopasowanie do charakteru i specyfiki produktu. Ważnym elementem oceny będzie też przydatność do działań promocyjnych szlaku rowerowego.
14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 05.03.2018 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo i/lub telefonicznie najpóźniej 06.03.2018 r.
15. Autor zwycięskiej nazwy otrzyma rzeczową nagrodę główną.
16. Dodatkowo miejsca 2 i 3 zostaną również nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Dodatkowo kolejne 7 miejsc będzie wyróżnione w formie drobnych nagród.
17. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na gotówkę a zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
18. Z udziału w konkursie wykluczeni są: pracownicy Organizatora i patronów medialnych
19. Laureaci Konkursu otrzymają powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Laureaci zobowiązani są podać swoje dane adresowe.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają nazwy, odpowiedzi na pytania i wykonują czynności w ramach Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
22. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

Ważne wydarzenia